programmasecretaresse

Werkgever: sQout
Geplaatst: 31-07-2020
Regio: Utrecht
Gewijzigd: 31-07-2020
 
Functieomschrijving
Je gaat je bezighouden met de secretariële voorbereiding van de ambtelijke respectievelijk bestuurlijke commissie. Je ondersteunt daarbij de programmasecretaris van beide commissies. Meer concreet moet hierbij onder meer worden gedacht aan het inplannen en voorbereiden van de overleggen, het uitvoering geven aan en bewaken van de daaruit voortvloeiende acties.
Daarnaast draag je zorg voor ordelijke documentatie, alsmede de archivering van de stukken, inclusief besluitvorming. In het verlengde daarvan verzorg je dergelijke taken ook ter voorbereiding op Bestuurlijke Overleggen met het Rijk, alsmede de voorbereiding vanuit de programmaorganisatie voor de besluitvorming door Gedeputeerde Staten van provincies. Je werkt in een team van ondersteuners, waarbij, gezien de dynamiek van het dossier, samenwerking erg belangrijk is. Elkaar helpen en taken zo nodig overnemen is hierbij dagelijkse praktijk.

Resumerend ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
Je werkt nauw samen met de programmasecretaris van de ambtelijke en bestuurlijke commissie en andere ondersteuners binnen het programmateam.
Je organiseert, plant en bereidt samen de (bestuurlijke) overleggen voor.
Je geeft uitvoering aan de benodigde vervolgafspraken of -acties zowel ter voorbereiding en naar aanleiding van deze commissies, maar ook in het kader van Bestuurlijke Commissies en besluitvorming door Gedeputeerde Staten van provincies.
Je draagt zorg voor verwerking en het beheer van de relevante stukken(stroom).

De organisatie is nog in opbouw, waardoor het precieze takenpakket aan verandering onderhevig kan zijn. Dit biedt ook ruimte om mede op basis van jouw talenten te kijken hoe de werkzaamheden nader in te vullen.
Positie
BIJ12 levert via kennis en expertise een belangrijke bijdrage aan de IPS. Met de programmasecretaresse voorziet BIJ12 via expertise in de ondersteuning van het programmateam stikstof. BIJ12 is hierbij je thuisbasis, maar op dagelijkse basis zal je veelal onder operationele aansturing van de ambtelijke opdrachtgever en programmamanager werken. Je werkt daarbij nauw samen met de programmasecretaris van de ambtelijke en bestuurlijke commissies, alsmede andere ondersteuners van het programma. Dit alles doe je in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, hetgeen de functie zeer uitdagend maakt en ook het nodige vergt van je flexibiliteit.
Functie-eisen
Wij zoeken iemand die:
minimaal een op mbo+ niveau afgeronde opleiding in een relevante richting, zoals officemanagement of secretaresse;
minimaal 10 jaar werkervaring als secretaresse heeft;
ervaring heeft met het werken binnen een overheidsorganisatie (is een pre);
kennis en ervaring heeft met de rol als secretaresse voor een complex en/of politiek-bestuurlijk dossier;
een zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft;
MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) uitstekend beheerst, dit pakket kent weinig geheimen voor de kandidaat;
snel van begrip is, zelfstandig werkt, flexibel en servicegericht is een zeer dynamisch dossier;
nauwgezet is en daarbij een goed oog voor de details heeft;
efficiënt is en bereid is tot het oppakken van acute ad hoc-werkzaamheden voor de teamleiders;
bereid is te reizen, soms zijn afspraken buiten Utrecht (standplaats), in het bijzonder Den Haag;
toegankelijk is en bijdraagt aan de goede sfeer binnen de teams.

 

Bedrijfsomschrijving

BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is een van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel)en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit zorgen wij voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringspraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.
In welke setting kom je te werken?
Binnen de provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van het stikstofdossier. De thema’s betreffen structurele aanpak stikstof, gebiedsgerichte aanpak, natuur, Vergunningverlening, toezicht & handhaving, Monitoring & data en beleidsontwikkeling & beheer rekenmodel AERIUS. Vanuit de thema’s wordt de besluitvorming richting een ambtelijke commissie stikstof en uiteindelijk provinciale bestuurders voorbereid. De provinciale bestuurders zijn binnen de programmaorganisatie georganiseerd in de bestuurlijke commissie stikstof. Deze commissie komt wekelijks bij elkaar voor zowel de interprovinciale besluitvorming, als ter voorbereiding op bestuurlijke overleggen met het Rijk. Daarnaast is sprake van voorbereiding van besluitvorming door de afzonderlijke provincies, via Gedeputeerde Staten.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: sQout
Contactpersoon: Solliciteren @sQout
Adres: Rivium 2e straat 24
Postcode/plaats: 2909 LG CAPELLE A/D IJSSEL
Telefoon: +31102427595
Email: solliciteren@sQout.nl

 Kernwoorden